Όροι Χρήσης

Εισαγωγή

O ιστότοπος «www.sopdesign.gr» είναι ένα ενημερωτικό μέσο στα θέματα ασφάλειας του διαδικτύου (στο εξής καλούμενο «SOP Design»).

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση της ιστοσελίδας με το σήμα SOP Design το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sopdesign.gr.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των λειτουργιών της SOP Design (στο εξής καλούμενος για συντομία «επισκέπτης» ή/και «χρήστης» αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στην ιστοσελίδα ή πραγματοποιεί χρήση των λειτουργιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση.

Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε χρήση των λειτουργιών της SOP Design.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

§1 Όροι Χρήσης

Η SOP Design διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις επίσκεψης ή χρήσης των λειτουργιών, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους επισκέπτες  για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας.

§2 Παρεχόμενες Πληροφορίες & Λειτουργίες

H SOP Design δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο σύνολο της, σε ότι αφορά την ταυτότητα του ιστότοπου όσο και τις παρεχόμενες μέσω της ιστοσελίδας λειτουργίες.

Η SOP Design, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

§3 Περιορισμός Ευθύνης

Η SOP Design στα πλαίσια της ενημέρωσης μέσω της θεματολογίας δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από μη ενδεδειγμένη ή/και ορθή χρήση των πληροφοριών.

Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και τη σαφήνεια των λεπτομέρειών που εκτίθενται από ιστοσελίδες τρίτων, μέσω των παρεχόμενων συνδέσμων.

Σε καμία περίπτωση η SOP Design δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης της ιστοσελίδας ή τρίτος από αιτία που δεν έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που δεν διατίθενται μέσω αυτού.

§4 Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν τρίτους με το αναγνωρισμένο εμπορικό σήμα τους ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εκάστοτε επιχείρησης ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων.

Η χρήση τους στην ιστοσελίδα δεν παρέχει ουδαμώς άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

§5 Ευθύνη Χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα της SOP Design όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

§6 Σύνδεσμοι στην ιστοσελίδα.

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της SOP Design, οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτή (ιστοσελίδα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π.

Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της SOP Design και η SOP Design δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες.

Η SOP Design δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα.

Η SOP Design παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στην ιστοσελίδα, μόνο για τη διευκόλυνση της ενημέρωσης του επισκέπτη, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στην ιστοσελίδα δεν υποδηλώνει ότι η SOP Design εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.